Life-long-learning en diplomering (EBC*L-Certificaat)

Het EBC*L concept is opgezet als een internationale norm voor bedrijfskundige scholing. Het internationale life-long-learning programma van EBC*L biedt je, met toegankelijke leermiddelen, modules en cursussen, op diverse niveaus bedrijfskundige kennis. Met EBC*L heb je een kennispartner die een bijdrage kan leveren aan je carrièreambities. Ons concept is gebaseerd op de life-long-learning opvatting van de Europese Unie. Deze zegt: “Life-long-learning is er voor activiteiten die gedurende het leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. De life-long-learning onderdelen worden dan ook afgerond met een internationaal erkend certificaat.

De essentie van dit internationale certificaat, het zogenaamde EBC*L certificaat, is een effectief toetsing -en certificeringssysteem dat internationale vergelijkbaarheid garandeert. Het systeem wordt op haar praktische en theoretische inhoud stelselmatig geëvalueerd. Dit is mogelijk, omdat aan deze standaard een uitgebreide catalogus met leerdoelen ten grondslag ligt. Dit is tevens het belangrijkste deel van het certificeringssysteem. De doelstellingen zijn in samenwerking met het Europese bedrijfsleven en economen opgesteld.

Het EBC*L certificaat, European Business Competence* Licence, is het Europees erkende certificaat voor bedrijfsvoering! De bezitters van het certificaat tonen er mee aan dat zij beschikken over de benodigde bedrijfskundige basiskennis. Het EBC*L omvat kennis die voor het bedrijfskundig denken en handelen absoluut noodzakelijk zijn. Het certificaat heeft zich inmiddels in en buiten Europa een plaats veroverd als een erkende standaard voor bedrijfskundige scholing.

Met EBC*L, heb je een kennispartner, die een bijdrage kan leveren aan je carrièreambities.

Toetsing & certificering

Het EBC*L examen is gebaseerd op vastgestelde leerdoelen en voldoet aan gestandaardiseerde examennormen. De examenresultaten zijn onafhankelijk en internationaal vergelijkbaar zijn. Het behalen van het certificaat toont aan dat de kandidaat beschikt over de minimaal vereiste bedrijfskundige basiskennis. De kwaliteitsgarantie voor de toetsing en certificering wordt afgegeven door de Council for Business Competence for Europe (“Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa”) te Paderborn, Duitsland.

Het EBC*L examen is gebaseerd op vastgestelde leerdoelen en voldoet aan gestandaardiseerde examennormen. De examenresultaten zijn onafhankelijk en internationaal vergelijkbaar zijn. Het behalen van het certificaat toont aan dat de kandidaat beschikt over de minimaal vereiste bedrijfskundige basiskennis. De kwaliteitsgarantie voor de toetsing en certificering wordt afgegeven door de Council for Business Competence for Europe (“Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa”) te Paderborn, Duitsland.

Het EBC*L systeem van toetsing en certificering stelt een internationale standaard voor bedrijfskundige scholing vast.

Dit houdt in:

 • Deelnemers kennen vanaf het begin de inhoud en het examensysteem. Zij kunnen zich precies op het examen voorbereiden.
 • Een algemeen geldend curriculum dat tot uitdrukking komt in een internationaal erkende catalogus met leerdoelen. Daarin zijn de voor het EBC*L examen relevante thema’s en inhouden vastgelegd.
 • Een algemeen geldend examen dat garandeert dat iedereen die het EBC*L certificaat kan overleggen, beschikt over de vastgelegde bedrijfskundige kennis.
 • Internationale geldigheid van het certificering –en toetsingssysteem. Alleen internationale certificaten bieden in een mondiaal verweven economische wereld de voorwaarde voor de noodzakelijke mobiliteit van alle betrokken spelers.
 • Scheiding van examenvoorbereiding, afname van examens en beoordeling. Daarmee is gegarandeerd dat trainers/docenten niet tegelijkertijd voorbereiden, examens opstellen, hierbij zelf toezicht houden en dan ook nog zelf beoordelen. Deze scheiding versterkt de kwaliteit door objectiviteit.

EBC*L Nederland heeft de examenregels en de  onderlinge rechten en plichten tussen EBC*L Nederland en examenkandidaat vastgelegd in een examenreglement.

Life-long-learning niveaus

Voor elk EBC*L niveau kan een certificaat behaald worden.

LifeManagement
Competentie certificaat

Ondernemend denken & handelen

Het LifeManagement programma is bedoeld voor mensen die een (nieuwe) stap willen zetten op de arbeidsmarkt, zoals mensen zonder baan, jongeren in opleidingen, migranten en voor mensen die als zelfstandige willen starten. Het programma is maatwerk en ook een basis voor het EBC*L Enterprise certificaat.

Modules

 • Sociale en communicatieve competenties
 • Economisch plannen en denken

Enterprise/Ondernemen:  voor de ZZP-er

Voor ZZP-ers en startups

Het examen  richt zich op alle aspecten van het startend ondernemerschap en sluit aan bij de vragen van de ZZP-er. Het examen toetst zo of je:

 • persoonlijke doelen kunt verwoorden en beargumenteren.
 • je kwaliteiten als ondernemer kunt benoemen.
 • kunt benoemen welke vaardigheden van invloed kunnen zijn op succes.
 • de belangrijkste doelen van een businessplan hierbij kunt uitleggen.
 • een jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) kunt lezen, in grote lijnen begrijpen en de eerste conclusies daaruit kunt trekken.
 • ondernemingsbeslissingen gericht op o.a. de markt, de klanten, de concurrentie, de verkoopkostprijs, de investeringen kunt uitleggen.
 • de belangrijkste kengetallen bij kunt benoemen.
 • de belangrijkste basisregels van het insolventierecht  kunt uitleggen.
 • de voor jou belangrijke ondernemingsvorm en wetgeving kunt uitleggen.
 • de betekenis van marketing voor een onderneming kunt uitleggen.

Niveau A: Carrière
Basis certificaat

Ondernemen, Financiën & Recht

De gediplomeerde kent de economische doelstellingen van een onderneming, begrijpt het bedrijfseconomisch begrippenkader en is daarop aanspreekbaar. Met dit niveau wordt basiskennis ontwikkeld om als ondernemer te kunnen denken en handelen.

Modules:

 • Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen
 • Financiële administratie
 • Kosten & prijzen
 • Bedrijfsvorm & wetgeving

Niveau B: Carrière
Management certificaat

Bedrijfsplan & Marketing

De gediplomeerde kan een ondernemingsplan voor projecten en bedrijven schrijven en beschikt tevens over de vereiste kennis om daarvoor begrotingen op te stellen. Deze is in overeenstemming met de bedrijfseconomische criteria, die derden (bijvoorbeeld banken) er aan kunnen stellen.

Modules:

 • Bedrijfsplan
 • Marketing & verkoop
 • Financiële planning (begroten),
 • Investeringsanalyse en rentabiliteit

Niveau C: Carrière
Strategisch certificaat

Leidinggeven, Personeelsbeleid & Communicatie

De gediplomeerde kent de bedrijfskundige instrumenten voor het strategisch managen van een onderneming en afdeling. Op niveau C ontwikkelt men bovendien de actuele kennis van instrumenten voor het realiseren van een effectief personeelsbeleid. De oplevering van de leerdoelen en de module met Engelstalige inhoud staat voor najaar van 2016 gepland. De Nederlandse versie volgt in 2017

Modules:

 • Personeelsmanagement
 • Human resource Management instrumenten
 • Actuele vraagstukken
 • Leiderschap

Met het EBC*L kunnen bedrijven hun medewerkers een toegankelijk, effectief, erkend opleidingstraject bieden.

Leerdoelen

Aan elk EBC*L cursus en certificaat ligt een uitgebreide leerdoelencatalogus ten grondslag. De catalogus is het resultaat van samenwerking tussen vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, economische wetenschappen en onderwijsorganisaties. De leerdoelen zijn vervolgens geaccrediteerd door de Council for Business Competence for Europe (“Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa”) te Paderborn, Duitsland. De vrijgave van de Nederlandse vertaling is de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke redactieraad van EBC*L Nederland. Deze toets of de vertaling zowel naar bedrijfseconomisch begrippenkader als naar het Nederlands correct is.

Voor EBC*L LifeManagement, EBC*L niveau A en EBC*L niveau B zijn de catalogussen in het Nederlands en Engels hier beschikbaar. EBC*L niveau C is hier vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels.
De Nederlandse versie van EBC*L C wordt in het voorjaar vrijgegeven.

Voordelen

EBC*L biedt voordelen voor alle deelnemers:

Door de erkenning van het certificaat door het Europees bedrijfsleven is er sprake van een ondubbelzinnig startvoordeel bij het zoeken naar een baan en bij de loopbaanontwikkeling. Dit gaat over de nationale grenzen heen.

Een effectief, tijdbesparende, examenvoorbereiding met toegankelijk praktisch cursusmateriaal en betaalbaar. Voor de leerstof heeft het EBC*L de Europese commenius Award gekregen en in 2011 een eerst plaats notering van de Duitse consumentbond (Stiftung Warentest 1).

De mogelijkheid om mede business kennis Duits of Engels aan te leren, omdat de werkboeken ook in het Duits en in het Engels te verkrijgen zijn.

De mogelijkheid om op een laagdrempelige manier bedrijfskundige kennis op te doen.

Met het certificaat tonen zij niet alleen bedrijfskundige know how aan, maar ook know how voor de meeste door de Europese Commissie vereiste sleutelcompetenties.

De kosten en de voorbereidingstijd op het EBC*L examen zijn vergeleken met vergelijkbare cursussen laag. Hierdoor behalen alle deelnemers in bedrijfseconomisch opzicht de zogenaamde optimale ROE = Return On Education.

Bedrijven krijgen met het EBC*L perfect inzicht in de inhoud en opbouw van het toetsing –en certificeringsysteem. Noodzakelijke investeringen in curussen, langdurende opleidingen, die uit kostenoverwegingen slechts voor sommigen mogelijk waren, vallen weg.

Met het EBC*L kunnen bedrijven hun medewerkers een toegankelijk, effectief, erkend opleidingstraject bieden.

Voor financiers is de opbouw, inhoud en effect van het EBC*L inzichtelijk. Ook zij krijgen het bewijs dat deelnemers niet alleen een scholing bezocht hebben, maar ook daadwerkelijk iets geleerd hebben.

Opleidingsinstituten, scholen en kennisinstellingen kunnen eveneens tegenover hun kandidaten het leerresultaat, en daarmee de kwaliteit van de opleidingstrajecten, objectief meetbaar maken.

Voor trainers en docenten biedt het EBC*L het voordeel dat ze zich helemaal kunnen concentreren op het pedagogisch overbrengen van de leerstof, omdat ze zelf geen examinator zijn. Aanvullend hebben ze de mogelijkheid gebruik te maken van een op maat gesneden en gevestigd “Train−The−Trainer”−concept.

Het bedrijfsleven in het algemeen profiteert, doordat met de kennis faillissementen vermeden kunnen worden.

Ondernemers en startende ondernemers verhogen door middel van het EBC*L de overlevingskansen van hun onderneming.