Examenreglement EBC*L The Netherlands

Artikel: 1. Algemeen

 1. EBC*L staat voor European Business Competence*Licence en is de merknaam van de certificaten die afgegeven worden door EBC*L International te Wenen.
 2. De internationale Examens van EBC*L International kunnen zowel digitaal en schriftelijk afgenomen worden. In het Nederlands, is alleen schriftelijk mogelijk.
 3. Stichting EBC*L The Netherlands is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de EBC*L examens in het Koninkrijk der Nederland.
 4. Het examen toetst of de kandidaat, op het gewenste niveau, over voldoende kennis beschikt.
 5. De laatste versies van de exameneisen, de catalogus met EBC*L leerdoelen, worden vermeld op de site van EBC*L.
 6. De catalogus van EBC*L leerdoelen dienen vooraf aan de kandidaten bekend gemaakt te zijn via het organiserend examencentrum of de kandidaat dient zichzelf hierover te informeren via de webpagina van EBC*L Nederland.
 7. Het examenreglement en de wijzigingen daarin worden vastgesteld door Stichting EBC*L The Netherlands. Dit in overleg met de directie van EBC*L International te Wenen. Wijzigingen in het examenreglement dienen aan de kandidaten bekend gemaakt te worden, wanneer kandidaten zich inschrijven voor een examen.
 8. Wijzigingen in het examenreglement zijn van kracht voor examens die tenminste 3 maanden na bekendmaking van de wijzigingen worden afgenomen.
 9. De examens zijn gebaseerd op het EBC*L systeem van toetsen en certificeren van EBC*L international te Wenen.
 10. Het examen is gericht op het verkrijgen van één van de Internationale certificaten van EBC*L international.

Artikel: 2. Toelatingseisen

 1. Tot de examens worden alleen die kandidaten toegelaten die deelnemer zijn of zijn geweest van een (e-learning en/of klassikale) cursus die voorbereid op één van de EBC*L examens.
 2. Voor toelating tot het EBC*L Level B examen geldt dat men het Level A certificaat al heeft behaald.
 3. Voorts gelden de artikelen: 6.1 t/m 6.5

Artikel: 3. Exameneisen

 1. De exameneisen en wijzigingen van deze exameneisen voor de examens worden vastgesteld door Stichting EBC*L The Netherlands in overleg met de directie van EBC*L International.
 2. De eisen worden door het examencentrum aan het begin van de cursus verstrekt samen met het studiemateriaal. Tevens staan de geldende eisen op de website van EBC*L. Voor cursussen buiten opleidingscentra om, is EBC*L Nederland voor het verstrekken van de exameneisen aan examenkandidaten verantwoordelijk.
 3. De samenstelling van de examenopgaven is gebaseerd op de exameneisen en de diverse EBC*L-leerdoelencatalogussen.
 4. Wijzigingen van de exameneisen zijn van kracht voor examens die ten minste drie maanden na bekendmaking afgenomen worden en zijn bekend gemaakt aan de opleidingscentra, aan de deelnemers die de opleiding volgen op het moment dat de wijzigingen van kracht worden en aan de deelnemers die voor een (her)examen in aanmerking komen.
 5. EBC*L kent formeel het begrip herexamen niet; een herexamen is een gewoon examen en heeft geen uitzonderingscriteria.

Artikel: 4. Examenorganisatie

 1. Stichting EBC*L The Netherlands maakt gebruik van een aan EBC*L international gerelateerde geschillencommissie.
 2. De opleidingscentra die voroberieden op een EBC*L examen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de EBC*L examens voor en op de examendag. De rechten en plichten zijn hiervoor vastgelegd in een accreditatie-contract.
 3. De vaststelling en de totstandkoming van voorstellen tot aanpassing en wijziging van de exameneisen, de catalogus met leerdoelen, is de verantwoordelijkheid van EBC*L International. De Raad van Advies In Wenen, doet de directie hiervoor voorstellen. De leerdoelencatalogus wordt ter accreditatie door EBC*L International voor gedragen aan deze RvA en KWE te Paderborn, Deutschland.
 4. Stichting EBC*L the Netherlands is verantwoordelijk voor het benoemen van onafhankelijke en objectieve beoordelaars en examinatoren.
 5. De vaststelling van de definitieve examenopgaven en het antwoordenblad gebeurt door EBC*L International.
 6. Voor de vertaling in het Nederlands is de Stichting EBC*L the Netherlands verantwoordelijk.
 7. De beoordeling van de uitwerkingen van schriftelijke examens is de verantwoordelijkheid van EBC*L the Netherlands;
 8. De uitoefening van toezicht op de organisatie van de examens bij het examencentrum en bij het maken van de examenopgaven gebeurt door de stichting EBC*L The Netherlands met een onafhankelijke door EBC*L the Netherlands geaccrediteerde surveillant.
 9. Stichting EBC*L The Netherlands kan de werkzaamheden die verband houden met de organisatorische voorbereiding van het examen ook uitbesteden aan het geaccrediteerde opleidingscentrum.

Artikel: 5. Examen

 1. Het schriftelijk examen junior/Enterprise/ondernemen neemt 2 uur in beslag , het EBC*L niveau A examen 2 uur, het EBC*L niveau B examen twee keer 1.5 uur. Het EBC*L niveau C neemt 2 keer 2 uur in beslag plus het beoordelen van een opdrachten-port-folio.
 2. Het EBC*L examenopgaven Enterprise, EBC*L niveau A, EBC*L niveau B omvatten drie typen opgaven: kennisvragen, begripsvragen en een casestudy. Voor het EBC*L niveau C examen geldt een aanvullende eis: een portfolio waaruit blijkt dat opdrachten en trainingen elk met een voldoende zijn afgerond.
 3. De examens worden diverse keren per jaar in Nederland afgenomen. Plaats, datum en tijd van het schriftelijk examen worden door het EBC*L Examencentrum tijdig van tevoren bekend gemaakt aan alle kandidaten die op dat moment de opleiding volgen en aan eventuele alle oud-kandidaten die voor een examen in aanmerking komen. Deze kandidaten ontvangen via het EBC*L-examencentrum en in voorkomende gevallen van het EBC*L automatisch per email een uitnodiging en worden op de hoogte gesteld van de wijze waarop kan worden ingeschreven en de examengelden kunnen worden betaald. Examenkandidaten dienen zelf contact met het opleidingscentrum of met de Stichting EBC*L The Netherlands op te nemen. Het opleidingscentrum verschaft inschrijfinformatie aan een ieder die daarom verzoekt.
 4. De examenopgaven kunnen in de Nederlandse, de Engelse of de Duitse taal gesteld worden en dienen in de desbetreffende taal te worden beantwoord. De examencentra of examenkandidaten geven uiterlijk 3 weken van te voren aan in welke taal dient te worden geëxamineerd. Voor digitaal af te nemen examen worden voorafgaand aan het examen vanuit EBC*L international instructies verstuurd waar men zich aan dient te houden.
 5. In de examenopgaven kunnen voorkomende vaktermen en begrippen voor komen waarvan het in de beroepspraktijk gebruikelijk is dat deze in een andere taal gesteld worden.
 6. De docenten, surveillanten, de interne organisatie van Stichting EBC*L the Netherlands, van EBC*L International en van RvA/KWE te Paderborn en een ieder die medewerking heeft verleend bij het tot stand komen van een schriftelijk examen is verzocht tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun functie of taak kennisnemen en hebben genomen. Niet nakomen van deze regel kan leiden tot een schadeclaim.
 7. In overeenstemming met de richtlijnen van het opleidingsinstituut kan voor dyslexie (dyslexieverklaring gewenst) en/of slechtziendheid extra examentijd afgesproken worden en een groter lettertype.
 8. Indien sprake is van het voorlezen van het examen geldt een tarief van 65 euro per uur (plus reistijd) en € 0.19 per kilometer reiskostenvergoeding voor de extra surveillante. Dit tarief komt boven op het examentarief.

Artikel 6: Inschrijving, kosten, annulering en organisatie schriftelijk examen

 1. Bij annulering van het examen door het examencentrum c.q. van een examenkandidaat binnen 7 dagen voor het geplande examen wordt het volledige tarief van de kandidaten of kandidaat en/of kandidaat in rekening gebracht door Stichting EBC*L the Netherlands.
 2. Inschrijving voor het examen dient tijdig, minimaal 3 weken van te voren,  aangemeld te zijn  bij het EBC*L examencentrum of  bij EBC*L The Netherlands.
 3. De kandidaat is zèlf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor het schriftelijk examen. Mits dit via een EBC*L opleidingscentrum is geregeld. Ook voor wat betreft de betaling ligt de verantwoordelijkheid bij de kandidaat. Deze verantwoordelijkheden kunnen door een kandidaat niet worden overgedragen, tenzij minderjarig.
 4. Indien niet wordt betaald via een EBC*L opleidingscentrum, maar rechtstreeks, geldt als inschrijvingsdatum de bijschrijving op de bankrekening van EBC*L the Netherlands.
 5. Acceptatie van een kandidaat of kandidaten voor deelname aan het schriftelijk examen zal definitief worden als:
  1. de kandidaat, zoals bedoeld in artikel 2, voor deelneming in aanmerking komt;
  2. de inschrijving binnen de gestelde termijn van drie weken is ontvangen;
  3. het examengeld volledig en binnen de gestelde termijn ontvangen is;
  4. is vastgesteld, dat aan de betalingsverplichtingen van de opleidingskosten is voldaan, ook indien deze verplichting is overgenomen door een ander.
  5. Acceptatie van de inschrijving wordt door een opleidingscentrum aan de kandidaat bevestigd.
 6. Indien een kandidaat na de inschrijving een examen niet kan afleggen dient de kandidaat een afmelding te sturen naar de organisatie waar deze zich heeft in geschreven. Er volgt echter geen restitutie van examengelden wanneer binnen 7 dagen van de examendatum wordt afgezegd.
 7. Het opleidingcentrum draagt zorg voor een examenruimte die voldoet aan in redelijkheid te stellen eisen aan meubilair, werkruimte, lichtvoorziening en ventilatie, waarin een rookverbod geldt en waar verder aanwezig zal zijn: voldoende surveillanten om toezicht te houden op de naleving van het examenreglement, een lijst met de namen en id-controle van de kandidaten, voldoende opgavensets,  reserve calculators, voldoende blanco EBC*L  Bij een online-examen dienen de ICT-faciliteiten hiervoor optimaal te zijn.
 8. Het examen is niet openbaar. De ruimte(n) waarin het schriftelijk examen wordt afgenomen, is (zijn) alleen toegankelijk voor examenkandidaten, audittoren van EBC*L International, de projectleider van het EBC*L examencentrum, medewerkers van EBC*L the Netherlands en surveillanten. De secretaris van Stichting EBC*L the Netherlands kan andere personen toestemming verlenen het schriftelijk examen geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel: 7. Gedragsregels tijdens het schriftelijk examen

 1. Kandidaten wier inschrijving is geaccepteerd en dit via het EBC*L registratieformulier aantoonbaar is, wordt toegang tot de examenruimte(n) verschaft waar het examen plaatsvindt.
 2. Het tijdstip waarop de examens beginnen en eindigen wordt aangegeven door het organiserend opleidingscentrum; De aangegeven tijd dient te worden gehandhaafd. Uitzonderingen zijn zonder toestemming vooraf niet mogelijk;
 3. Indien een kandidaat te laat de examenruimte betreedt wordt deze tot 15 minuten na aanvang van het examen alsnog in de gelegenheid gesteld om het examen af te leggen. Er wordt echter geen extra examentijd toegekend.
 4. Tijdens het schriftelijk en online examen mag het volgende op de tafel aanwezig zijn: de examendocumenten, pen, een rekenmachine (zonder extra programmeerbare functies) en een woordenboek Engels of Duits. Het gebruik van inktverwijderaars, correctievloeistof, enz. is niet toegestaan.
 5. Het is kandidaten verboden grote tassen, boeken en andere informatiedragers mee te nemen in de examenruimte(n), met uitzondering van handtassen en expliciet in de oproeping vermelde, bij het schriftelijk examen toegestane, hulpmiddelen.
 6. Mobiele telefoons, smartwatches en tablets moeten worden uitgeschakeld en blijven tot het eind van de aangegeven examentijd uitgeschakeld en dienen in jas of tas te blijven. Ook mogen de telefoons en tablets niet als rekenmachines worden gebruikt.
 7. Hulp van derden is niet toegestaan en zal leiden tot de onmiddellijke verwijdering zonder beoordeling van de examenteksten.
 8. Tijdens het examen dient de kandidaat zich te kunnen legitimeren door middel van zijn of haar geldige legitimatiebewijs, zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs of studentenkaart.
 9. De kandidaat dient haar of zijn gegevens op het registratieformulier op juistheid en volledigheid te controleren. Voor het begin van het schriftelijk examen dient in voorkomende gevallen de kandidaat in het daarvoor bestemde vak op het registratieformulier voor aanwezigheid te tekenen.
 10. Indien het examen uit twee deelexamens bestaat is de kandidaat niet vrij in de volgorde waarin de examens kunnen worden gemaakt.
 11. De kandidaat dient bij schriftelijke examens de antwoorden op het door Stichting EBC*L the Netherlands uitwerkingspapier en/of aangegeven ruimte weer te geven. Digitaal is de antwoordruimte automatisch aangegeven.
 12. Bij het examen is slechts gebruik toegestaan van door EBC*L the Netherlands verstrekt examensjabloon, uitwerk- en kladpapier.
 13. Uitwerkingen die niet zijn ingeleverd, niet op tijd zijn ingeleverd of uitwerkingen die buiten de examenzaal zijn geweest, worden niet door de surveillant meegenomen ter beoordeling.
 14. De kandidaten nemen, noch de examenformulieren, noch de aantekeningen gemaakt tijdens het examen, mee uit de examenruimte;
 15. Bij het examen op een computer is de kandidaat altijd zelf verantwoordelijk voor het opslaan en sturen van de uitwerkingen. De gegevens hiervoor volgen aan het examen.
 16. De examenkandidaten zijn altijd zelf verantwoordelijk om de uitwerkingen compleet in de door EBC*L geleverde examenenvelop te stoppen en deze vervolgens dicht te plakken.
 17. De surveillant is bevoegd kandidaten die zich aan bedrog of fraude schuldig maken, onmiddellijk van verdere deelname aan het schriftelijk examen uit te sluiten en uit de examenruimte te verwijderen. Er wordt beslist niet onderling gepraat tussen examen kandidaten.
 18. EBC*L tolereert in beginsel geen toiletbezoek tijdens het examen vanwege kans op fraude en verstoring van de concentratie. En paar minuten voorafgaand aan het examen wordt gevraagd of direct toiletbezoek gewenst is.
 19. Het is kandidaten niet toegestaan tot een 45 minuten voor het eind van het schriftelijk examen de examenruimte te verlaten, tenzij surveillant(e) anders aan geeft.
 20. Digitale examens worden conform de scherminstructie gemaakt en opgeslagen te worden. De kandidaat is verantwoordelijk voor de opslag en verzending. Uitgezonderd bij in gebreke zijn van de faciliteit.
 21. Met het ondertekenen van de het examenformulier of digitale opslag van het examen maakt de kandidaat ook kenbaar dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen ten behoeve van archivering, audit-ting, certificering en relatie-onderhoud.

Artikel: 8. Correctie, waardering en resultaat

 1. De examens worden door een onafhankelijke geaccrediteerde EBC*L docent aan de hand van nakijk-sjablonen van EBC*L international en correctoren instructie beoordeeld.
 2. De waardering van het examen geschiedt op basis van de beoordeling van de uitwerkingen van de kandidaat. In beginsel vindt een beoordeling plaats door één docent.
 3. De uitslag van het examen wordt uitgedrukt in geslaagd en gezakt.
 4. Geslaagd betekent dat een score van 75% van de maximaal te behalen punten is verkregen op elk (deel)examen. Om te slagen moet voor elk afzonderlijk deelexamen van EBC*L niveau B en EBC*L niveau C, ook een score van 75% behaald zijn.

Artikel: 9. Uitslag, volgorde, geldigheid en diploma

 1. Over de uitslag van het examen krijgt elke kandidaat , via het EBC*L examencentrum, binnen 12 werkdagen na de examendag via de mail bericht. Deze wordt in voorkomende gevallen de projectleiders van een opleidingscentrum gemaild.
 2. Het eindcijfer wordt daarbij niet vermeld. Tenzij op verzoek. Over de uitslag worden nimmer telefonische mededelingen gedaan.
 3. EBC*L International ontvangt, via de Stichting EBC*L The Netherlands de uitslag en maakt de certificaten op. Deze worden maximaal 4 (exclusief een vakantieperiode) weken na ontvangst van de uitslag gestuurd naar de projectleiders.
 4. De certificaten worden door het opleidingscentrum uitgereikt aan de geslaagden;
 5. Het EBC*L certificaat wordt ondertekend door de CEO van EBC*L International en door de voorzitter van het accreditatie instituut, KWE.
 6. Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen kan de kandidaat besluiten opnieuw een examenaanvraag in te dienen. Voor dit examen wordt het op dat moment geldende normale examentarief in rekening gebracht. EBC*L kent het begrip herexamec niet.
 7. Inzien van het examenresultaat is op afspraak mogelijk. Aan het verzoek op locatie zijn in overleg kosten verbonden.

Artikel: 10. Bezwaarprocedure

 1. EBC*L the Netherlands maakt onderscheid tussen bezwaren ter zake van inhoud van een examen en bezwaren tegen de gevolgde procedures. Bij de eerste categorie beslist in eerste instantie direct de examencommissie van EBC*L international. Bij de tweede categorie beslist deze examencommissie na betrokken partijen gehoord te hebben. Beide procedures worden met in achtneming van artikel 5.1 vertrouwelijk behandeld.
 2. Examenkandidaten kunnen uitsluitend tegen een resultaat beneden de 75% en namens zichzelf bezwaar aantekenen tegen een beslissing, genomen maatregel of door de Stichting EBC*L the Netherlands of door een EBC*L examencentrum gevolgde procedure.
 3. Het voorgaande leidt tot de volgende procedure: Een met redenen omkleed bezwaarschrift dient uiterlijk binnen vier weken na het bekendmaken van de uitslag ontvangen te zijn en gericht te worden aan het secretariaat van EBC*L the Netherlands te Emmeloord. Hiertoe dient telefonisch een bezwaarschriftformulier aangevraagd te worden bij het secretariaat van EBC*L. Alleen deze bezwaarschriftformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
 4. Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn € 50,- (excl. BTW) administratiekosten verbonden. Deze kosten dienen uiterlijk vier kalenderweken na het bekendmaken van de uitslag (dagtekening uitslagbrief) te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting EBC*L the Netherlands, onder vermelding van ‘leges bezwaar’ met naam kandidaat en soort EBC*L examen. Indien een bezwaar volledig gegrond wordt verklaard volgt restitutie van de leges. Dit wil zeggen van onvoldoende naar voldoende.
 5. Na ontvangst van de leges en het bezwaarschrift is de procedure als volgt: Het secretariaat van de Stichting EBC*L the Netherlands stuurt de examenkandidaat een ontvangstbevestiging. Over de uitslag van het ingediende bezwaar of beroep krijgt de examenkandidaat binnen zes weken na het verlopen van de bezwaar- of beroepsperiode schriftelijk bericht. Indien een bezwaarschrift of beroep (en de daarbij horende leges) niet binnen de gestelde termijn door Stichting EBC*L the Netherlands zijn ontvangen, zal het bezwaar of beroep niet in behandeling worden genomen.
 6. Bij een bezwaar ter zake van de inhoud van een examen vraagt het secretariaat in eerste instantie advies aan één van de leden van de examencommissie van EBC*L international. Het betreffende lid uit de examencommissie beoordeelt het schriftelijk examen opnieuw en vergelijkt zijn/haar beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren. In geval van twijfel kan de examencommissie een uitspraak vragen van onafhankelijke deskundigen.
 7. Bij een bezwaar tegen de gevolgde procedure bij het schriftelijk examen vraagt het secretariaat van EBC*L The Netherlands in eerste instantie advies aan één van de leden van de examencommissie van EBC*L International. Dit examencommissielid komt zelfstandig tot een gemotiveerde uitspraak na het horen van de betrokken partijen.
 8. Een bezwaarschrift dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
  1. argumentatie van de redenen die ten grondslag liggen aan het bezwaarschrift;
  2. naam kandidaat, adres en woonplaats;
  3. soort examen (EBC*L Enterprise/junior/ZZP, EBC*L A, EBC*L B of EBC*L C);
  4. duidelijke opgave dat het een bezwaarschrift betreft.

 

Artikel: 11. Beroepsprocedure

 1. Tegen de uitspraak van de examencommissie bestaat de mogelijkheid schriftelijk een eerste open beroep aan te tekenen bij de voorzitter van de examencommissie. Hiertoe dient de volgende procedure in acht te worden genomen: Het eerste open beroep dient uiterlijk vier weken na dagtekening van de uitspraak van de examencommissie ontvangen te zijn en gericht te worden aan de voorzitter van de examencommissie. Aan de behandeling van een eerste open beroep zijn € 50,- (excl. BTW) administratiekosten verbonden. Deze kosten dienen ook uiterlijk binnen vier kalenderweken na het bekendmaken van de uitslag (dagtekening uitslagbrief) te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting EBC*L the Netherlands, onder vermelding van ‘leges eerste open beroep’ met naam kandidaat, examensoort en examendatum. Indien een eerste beroep volledig gegrond wordt verklaard volgt restitutie van de leges. De bezwaarprocedures wordt met in achtneming van artikel 5.1 vertrouwelijk behandeld.
 2. De uitspraak van de voorzitter van de examencommissie wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de kandidaat.
 3. Tegen de uitspraak van de voorzitter van de examencommissie bestaat de mogelijkheid om schriftelijk een tweede open beroep aan te tekenen bij het College van Beroep, die bestaat uit de voorzitter van de Stichting EBC*L the Netherlands en de voorzitter en een lid van de examencommissie. Dit College van Beroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de Stichting EBC*L the Netherlands. De volgende procedure dient hierbij in acht te worden genomen: Het tweede open beroep dient uiterlijk tien werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de voorzitter van de examencommissie ontvangen te zijn en gericht te worden aan de voorzitter van de Stichting EBC*L the Netherlands. De uitspraak van de voorzitter wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de kandidaat en zijn bindend. Bij deze laatste beroepsmogelijkheid dient de kandidaat ter delging van beroepsprocedurekosten een bedrag van € 150,- (excl. btw) te storten. Deze leges dienen als tegemoetkoming in de te maken kosten voor behandeling van het tweede open beroep.
 4. Beroepsprocedurekosten dienen, net als het tweede open beroep, respectievelijk en uiterlijk binnen tien werkdagen na het bekendmaken van de uitslag van het eerste open beroep (datum dagtekening) te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting EBC*L the Netherlands, onder vermelding van ‘leges tweede open beroep’ met naam kandidaat, examensoort en examendatum. Indien een tweede beroep volledig gegrond wordt verklaard zal de Stichting EBC*L the Netherlands overgaan tot restitutie van de bijbehorende leges.
 5. Bij blijvend geschil kan beroep aangetekend worden bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken in Nederland.

 

Artikel: 11.  Bijzondere bepaling

 1. In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Stichting EBC*L The Netherlands en in spoedeisende gevallen tijdens het examen beslist de voorzitter van de examencommissie in Wenen of – in diens afwezigheid – de voorzitter van de Stichting EBC*L the Netherlands.