dia1

De stichting EBC*L Nederland is als stichting zonder winstoogmerk, via het doen van scholing en examinering, verantwoordelijk voor de verspreiding en waarborging van de kwaliteit van het European Business Competence * Licence certificaat (EBC*L) in Nederland en de Nederlandse Antillen. Verder zorgt de stichting ervoor, dat deze internationale standaard, daar waar nodig aangepast wordt aan de omstandigheden van het land.

De belangrijkste taken van EBC*L Nederland zijn: In Nederland EBC*L cursussen en examens mogelijk maken en organiseren.  Daarvoor wil EBC*L Nederland met diverse opleidingsinstituten een samenwerking aan gaan.  Naast een netwerk van opleidingscentra bouwt EBC*L Nederland ook aan een netwerk van experts  en ondernemers die gevraagd en ongevraagd suggesties en feedback geven op de vorm en inhoud van leerdoelen, leerstof en examens. EBC*L Nederland vindt deze betrokkenheid van grote betekenis voor de kwaliteit en actualiteit van het EBC*L certificeringsysteem.

De organisatie van stichting EBC*L Nederland en de verbinding met EBC*L international  is in het  organogram zichtbaar. EBC*L Nederland kent de volgende geledingen binnen de organisatie.

Het bestuur. Deze wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur is samen met het office-management verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting;

De redactieraad. Deze raad heeft de eindredactie over de examens.

Adviesraad. Deze raad bestaat uit diverse experts uit het land en geeft twee keer per jaar feedback op de resultaten en ontwikkelingen van de stichting;

Docententeam. Dit team is verantwoordelijk voor de correctiewerkzaamheden van de examens