Privacybeleid

1. ALGEMEEN:

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.

Onderstaand wordt de omgang van Stichting European Business Competence* Licence The  Netherlands hierna te noemen EBC*L met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven  waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de  door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.ebcl.nl en overeenkomstig de Wet  Bescherming Persoonsgegevens.

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:

De Office Manager en een daarvoor aangewezen bestuurslid hebben toegang tot de gegevens. Indien sprake is van certificering of het volgen van een online cursus wordt, deze mits daarvoor toestemming wordt gegeven, gedeeld met EBC*L international te Wenen. Wanneer u gebruik maakt van de website van EBC*L staat u haar onder meer toe dat zij, voor  zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:

 • van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt EBC*L standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar  haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IPadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
 • van adverteerders verzamelt EBC*L het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder  actief is op EBC*L en, voor zover opgegeven, naam- adres- en woonplaatsgegevens,  telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de adverteerder geldt dit evenzo ten  aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder begrepen de rekeningnummers. NB: Deze  financiële gegevens worden slechts voor eigen gebruik en voor direct betrokken derden, zoals  bijvoorbeeld het incassobureau en/of advocatuur gebruikt.
 • van gecontroleerde verkopers verzamelt/ bewaart EBC*L de naam- adres- en  woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing) en -uitsluitend om de juistheid van  gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een  kopie van een recent bank- of giroafschrift;.
 • van deelnemers aan een forum heeft EBC*L eveneens het recht IP-adressen en de gegevens die  zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt EBC*L naam- adresen woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
 • van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt EBC*L IP-adres,  naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
 • naar aanleiding van meldingen kan EBC*L informatie, persoonsgegevens inbegrepen,  verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer  door deze gegevens op te slaan in een Database van EBC*L. De in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door EBC*L, maar zijn afkomstig van  gebruikers van de website die middels een melding informatie aan EBC*L verstrekken.
 • Voortvloeiend uit de meldingen kan EBC*L informatie verwerken, persoonsgegevens  inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig  onrechtmatig handelen.

Cookies, webbakens
Begripsverklaring:

1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies  gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u  uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van  uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet  beschadigen.

2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst. EBC*L of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige  van haar webpagina’s. EBC*L kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de  website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te  bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. EBC*L kan  permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten  en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie,  zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte  marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar  groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar  zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan EBC*L permanente cookies gebruiken om het  vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan EBC*L helpen bij het maken van analyses over het gebruik  van haar website en stelt EBC*L in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en  reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik EBC*L in staat om de promotionele effectiviteit te  meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Ter informatie;

 • bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies,
 • EBC*L kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te  behouden;
 • U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel  uw gebruik van sommige websites of diensten van EBC*L in de weg staan. Raadpleeg  desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.

EBC*L kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten  om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van EBC*L gebruikt.  De verkregen informatie stelt hen in staat om EBC*L te helpen bij inhoudelijk klantgerichte  reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u te verzamelen  met behulp van deze technologieën.

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:

De verkregen gegevens worden met toestemming (bij wet uitgezonderd) door EBC*L enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend. Hierbij dient u o.a. te denken aan:

 • het eventueel leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor  handel op www.ebcl.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten
 • het bevorderen van veilige handel via EBC*L, het detecteren en opvolgen van tips en/of  meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website
 • ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
 • het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op  intellectuele eigendomsrechten;
 • het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden,  toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien EBC*L daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op  grond van dit privacybeleid;
  Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij  een geschil waarbij EBC*L rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden
 • het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van EBC*L;
 • het innen van vergoedingen;
 • Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte  bankrekeningnummer en de adresgegevens door EBC*L bewaard om ertoe bij te dragen, dat u  deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van fraudepreventieen bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel  van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard,  maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
 • het meten van de belangstelling voor de diensten van EBC*L en het bevorderen van  gebruikersgemak van de website;
 • informatie aan gebruikers over diensten en updates;
 • Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen, afkomstig van zorgvuldig door EBC*L geselecteerde partijen, waaronder begrepen,  maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de  diensten van EBC*L of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4. INFORMATIEGEBRUIK VAN EBC*L:

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van EBC*L uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet  voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens  wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor gegeven  heeft.

EBC*L kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld  automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:

U kunt uw persoonsgegevens op verzoek ten allen tijde laten wijzigen of laten verwijderen.  EBC*L kan het  bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan  conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken  van overheidswegen.

EBC*L bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en alleen met toestemming. EBC*L verwijdert  persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven  doeleinden.

6. BEVEILIGING:

EBC*L doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse  technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke  beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, nietgeautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan,.

7. SLOTBEPALING:

Het staat EBC*L vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met  onmiddellijke ingang van kracht worden. EBC*L raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van  dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar office@ebcl.nl.

Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 12-02-2013. Update EBC*L The Netherlands n.a.v. the new EU privacy wet (may 2018).

© copyright, De Incassokamer B.V.