Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor  bedrijven en organisaties.

van
Stichting European Business Competence* Licence The Netherlands
Dokterspad 2
8025 AW Zwolle
inschrijving kamer van koophandel nr. 32132885

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de  stichting genaamd Stichting European Business Competence* Licence The Netherlands (inschrijvingsnr. K.v.K. 32132885) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.ebcl.nl, hierna te noemen EBC*L, aan derden gedaan, op alle door EBC*L in opdracht van  derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het  woord door EBC*L met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of  vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar  de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor EBC*L niet bindend  voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door EBC*L te eniger tijd toegepast/toegestaan  ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop  te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te  eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is  vermeld. Zij zijn naar beste weten door EBC*L gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag  verstrekte gegevens.

b. De door EBC*L in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze  verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of  resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. EBC*L is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze  gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met EBC*L, onverschillig of deze daarbij  op zich neemt, producten te verkopen, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal  of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander  in de ruimste zin.

b. Alle met EBC*L gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door EBC*L, dan wel doordat EBC*L met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele  aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden EBC*L eerst, nadat en voor  zover deze door EBC*L zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt  geacht wijzigingen of aanvullingen op met EBC*L gesloten overeenkomsten te hebben  geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en)  en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van  bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat EBC*L met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.  Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan  en mag namens EBC*L overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft EBC*L te allen tijde het  recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden  ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat EBC*L hen, desnoods  achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging  enigerlei verplichtingen jegens EBC*L zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op  afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal EBC*L deze  wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene  karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie  BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel  meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type  overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. EBC*L is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor  enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de  geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of  grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt EBC*L dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij  brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien EBC*L wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht  zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het  factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,  zulks met een maximum van EURO 100,00 (zegge; honderd euro).

c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever  jegens EBC*L niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar  beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor EBC*L niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever  nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige  verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet  met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van EBC*L, zal EBC*L in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van EBC*L of een andere door EBC*L te bepalen plaats.

e. Wanneer door EBC*L, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de  koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende  drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode  opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat  bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van  koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of  diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan EBC*L.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,  met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is EBC*L gerechtigd,  na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat EBC*L tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan EBC*L.

b. Het transport van de bij EBC*L bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de  koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij EBC*L bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour  te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de  koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de  koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre (aan de hoofdingang, of op een van te voren  uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen plaats), afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre  dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening  van koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt  te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in  ontvangst te nemen, dan heeft EBC*L het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht  van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels  achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft  gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen  of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding  van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of  namens EBC*L, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt EBC*L afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief  is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door EBC*L te leveren prestatie, met  inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn  gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten,  vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is EBC*L gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,  met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. EBC*L is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een  bankgarantie) te eisen.

d. EBC*L behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door EBC*L toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder  aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten  geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een  uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. EBC*L is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen,  echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden  afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van EBC*L of op een door EBC*L aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen EBC*L en  koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.  Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op  factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van  de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij EBC*L te zijn ingediend, onder  nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame  van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte  goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking  beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel  6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op  grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming  van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen  worden, schriftelijk en aangetekend bij EBC*L te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de  feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de  overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien  beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor  zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend  zijn voorgeschreven.

c.Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer  ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben  goedgekeurd. Wanneer EBC*L van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft  zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te  keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding  van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan EBC*L het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van EBC*L.

d. EBC*L is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken  koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande  verplichtingen jegens EBC*L, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook  bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door EBC*L worden  geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en  risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. EBC*L heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan  zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door EBC*L uitgevoerde leveringen, verrichte  werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever  op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk  te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze  aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de EBC*L toekomende rechten. EBC*L heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement,  surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie  van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van EBC*L, dreiging van  deze omstandigheden. Alle vorderingen van EBC*L op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar  terstond opeisbaar.

b. EBC*L kan en mag de aan haar verstrekte opdracht(en) weigeren of verdere uitvoering daarvan  staken indien naar haar inschatting de acceptatie en/of verdere uitvoering ervan conflictueus  geacht behoort te worden met haar doelstellingen en met de algemeen geldende normen en  waarden.

c. Indien koper/opdrachtgever de door hem met EBC*L gesloten overeenkomst(en) wenst te  ontbinden/annuleren, dan is EBC*L eveneens gerechtigd naleving van de gesloten  overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van EBC*L,  annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door EBC*L toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in  verzuim te zijn en heeft EBC*L, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de  koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een  rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van  1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan EBC*L verder toekomende rechten,  waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel  gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd  op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en  vijftig euro)
NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten  buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is koper/opdrachtgever  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan EBC*L geen volledige betaling van de door EBC*L aan  hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht,  blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of  materialen, het onbetwiste eigendom van EBC*L.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de  verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is EBC*L zonder nadere  ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van EBC*L zo  nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door EBC*L geleden of nog te lijden  schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. EBC*L behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden,  waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel  dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever  volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens EBC*L heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd  eigendomsvoorbehoud geldt heeft EBC*L het recht het aldaar geldende verlengd  eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat EBC*L van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als  overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk  aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf EBC*L, zoals: ernstige storingen  in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar  personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. EBC*L is  van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen  bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is EBC*L gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor  ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,  zulks ter beoordeling van EBC*L. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door EBC*L genomen  beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.  wenst EBC*L de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten  uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van EBC*L is ten strengste verboden, tenzij EBC*L hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming  heeft verleend en aan alle door EBC*L ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt EBC*L zonder  nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal  EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die  overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door EBC*L wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule  die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat EBC*L schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door EBC*L wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte  garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering  van de betreffende goederen. Ook hier dient EBC*L eerst schriftelijk aangetekend door  koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van EBC*L. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door EBC*L.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de  koper/opdrachtgever bij EBC*L of bij een door EBC*L hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien EBC*L dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen  de door of namens EBC*L afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows,  tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door EBC*L aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met EBC*L te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht  van toepassing. Het staat EBC*L evenwel vrij zich op ieder gewenst moment, geheel of gedeeltelijk,  te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever  gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b  gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied  van de koper/opdrachtgever. EBC*L behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te  stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter  in het Arrondissement Oost-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde  rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van EBC*L.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet  door EBC*L wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van EBC*L samengesteld en gedeponeerd door De  Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene  verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het  bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”