Deze website van  Stichting European Business Competence* Licence The Netherlands  hierna te noemen EBC*L is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter  voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist  en/of volledig is.  De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door  gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer  tariefinformatie begrepen.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van EBC*L, die voor alle  offertes, transacties en gebruik van deze website gelden. EBC*L behoudt zich ondermeer ten alle tijden het  recht voor om verbeteringen en/of  wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door  EBC*L geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als  gevolg van  het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop  vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare  schuld op grond van grove nalatigheid door EBC*L. EBC*L kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze  website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd  wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke  voorafgaande schriftelijke toestemming van EBC*L niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt  worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand.  Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht EBC*L zich niet  aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door EBC*L.